Máte dotaz? Napište nám
Po–Pá: 8:00–16:00

Reklamační řád

1 Všeobecná ustanovení

1.1 

Vyplněním a odesláním objednávky souhlasí zákazník (dále jen „kupující“) s tímto Reklamačním řádem společnosti Internet Info, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 116/109, Praha 6, 160 41, IČ: 25648071, DIČ: CZ25648071, spisová značka: C 57899 vedená u Městského soudu v Praze,  s pobočkou na adrese Moskevská 638/8, 460 01, Liberec 1 (dále jen „prodávající“), popisující postup, jakým způsobem postupovat při uplatnění práv z vadného plnění u zboží pořízeného od prodávajícího.

1.2 

Kontaktní osoba pro vyřizování reklamací je zveřejněna na stránce kontaktů.

1.3 

Tento Reklamační řád je v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v účinném znění (dále společně jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož se v době Zákonem určené k uplatnění práva z odpovědnosti za vady vyskytne vada (dále jen „reklamace“).

1.4

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před ostatními definicemi obsaženými v Nákupním řádu. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, uplatní se jeho definice v Nákupním řádu. Pokud není definován ani v Nákupním řádu, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy.

1.5 

Převzetím zboží je okamžik jeho předání kupujícímu. 

1.6 

Prodejce ke každému zakoupenému zboží vystavuje nákupní doklad (faktura nebo prodejka) se všemi potřebnými údaji uvedenými v zákoně pro uplatnění práv z vadného plnění (zejm. název zboží, délka doby k uplatnění práv z vadného plnění, cena, množství, sériové číslo).

1.7 

Na žádost kupujícího prodávající vystaví zvláštní písemné potvrzení o právech plynoucích z vadného plnění (dále jen „potvrzení“). Potvrzení obsahuje obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha zboží, vydává prodávající namísto potvrzení kupujícímu nákupní doklad obsahující uvedené údaje. Pokud výrobce zboží uvádí jiné potvrzení, použije se potvrzení výrobce jako doklad o právech z vadného plnění.

2  Doba k uplatnění práv z vadného plnění

2.1 

Doba k uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet vždy dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na dokladu o převzetí zboží.

2.2 

Doba k uplatnění práv z vadného plnění je 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Doba k uplatnění práv z vadného plnění je vždy vyznačena v nákupním dokladu nebo potvrzení. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí doba k uplatnění práv z vadného plnění, zaniknou, nebyla-li uplatněna v době k uplatnění práv z vadného plnění.

2.3 

V případě doby k uplatnění práv z vadného plnění se reklamace řídí výše zmíněným Zákonem s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

3 Podmínky upravující práva z vadného plnění

3.1 

Kupující je povinen překontrolovat zboží bez zbytečného odkladu po převzetí. V případě zboží dodávaného fyzicky je kupující povinen zkontrolovat (ideálně spolu s dopravcem) stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

3.2

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: reklamace@sw.cz a je-li to možné, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva zboží reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou a že zboží bylo dodáno řádně dle objednávky. 

3.3 

Oznámení o zjištěných vadách či nemožnosti využívat zakoupený software, aplikaci či jiný produkt, na něž se vztahují předpisy na ochranu duševního vlastnictví, musí kupující učinit u prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu, nejlépe do 5 dnů od zjištění vady. Oznámení o vadě s její specifikací zašle kupující na adresu pobočky prodávajícího uvedenou shora. 

3.4 

Místem pro uplatnění reklamace je Moskevská 638/8, 460 01, Liberec 1, tel: 481 001 000, email: reklamace@sw.cz

3.5 

Reklamované zboží dodávané fyzicky, musí být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Taktéž doporučujeme zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).

3.6 

Kupující doloží oprávnění uplatnit práva z vadného plnění předložením nákupního dokladu nebo potvrzení, a pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o již vyřízené reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

3.7

Práva z vadného plnění nevztahují na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 1.  mechanickým poškozením zboží,
 2.  elektrickým přepětím,
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 5. poškozením v důsledku nadměrného zatěžování nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití nebo všeobecnými zásadami bezpečného chování a manipulování s předměty,
 6. provedením nekvalifikovaného zásahu,
 7. v důsledku úpravy zboží provedené kupujícím, vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 8. poškození v důsledku působení přírodních živlů nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k  prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

3.8

Práva z vadného plnění se dále nevztahují na níže uvedené případy:

 1. nastaly problémy s výkonem, stabilitou, neočekávaným ukončením programu nebo správnou funkcí programu. V tomto případě kupujícímu může prodávající po předchozím upozornění poskytnout pouze pomoc s kontaktováním technické podpory výrobce programu.

3.9 

Prodávající má právo zamítnout reklamaci zboží v zahájeném reklamačním řízení v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou z nebo nesplňuje základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží, ledaže se jedná o znečištění obvyklé.

3.10

V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v potvrzení je pro účely uplatnění práv z vadného plnění zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo z vadného plnění u podnikatele uvedeného v potvrzení.

4 Způsob vyřízení reklamace

4.1 

Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 1. na odstranění vady, anebo
 2. na přiměřenou slevu z kupní ceny;
 3. neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit;
 4. provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

4.2

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
 2. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 3. odstoupit od smlouvy;
 4. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy; tatáž práva kupujícímu náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže se stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v době k uplatnění práv z vadného plnění již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li zboží současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
 5. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

4.3 

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud kupující nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží. Volba však nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

4.4 

Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

4.5 

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu či nedostatky zboží, za které již byla sleva poskytnuta.

4.6 

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na zboží skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

4.7 

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo z vadného plnění uplatněno, co je jeho obsahem, jaké právo z vadného plnění je požadováno, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je potvrzení předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a  době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace (reklamační doklad).

4.8 

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (nutné požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. O dobu nutnou k vyřízení reklamace se záruční doba neprodlužuje.

5  Závěrečná ustanovení

5.1 

Tento Reklamační řád je platný od 1. 5. 2021 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Nahoru